Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 4149
SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2020/2021  wysokość składek wynosi:40 zł w kl. I – VIII

30 zł w kl. 0.
W przypadku gdyby co najmniej 90% uczniów danej
klasy wpłaciło składki na fundusz Rady Rodziców w terminie do 31 grudnia 2019
r. klasa ta będzie miała prawo do otrzymania 50% wpłaconej kwoty (orientacyjny
termin zwrotu – koniec pierwszego kwartału 2021 r.)
Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać:Na rachunek bankowy Rady Rodziców: 82 8013 1016
2002 0536 5714 0001,

Z zaznaczeniem nazwiska i klasy dziecka.
PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przewodnicząca: Monika Twardowska

Z-ca przewodniczącej: Hanna Drewnik

członkowie prezydium RR: Adam Piątkowski, Aleksandra Wasińska


KONTAKT

radarodzicow2018.9@gmail.com


Facebook: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.